Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu 03 Mart 2009 tarih ve 6 sayılı senato kararı ile kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı 2009-2010 eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Meslek liselerinin telekomünikasyon, elektrik/elektronik, endüstriyel elektronik, gemi elektroniği ve haberleşme, kontrol ve enstrümantasyon bölümünden mezun olanlar, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istediklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1” puanı almaları gerekir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Elektronik Haberleşme alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

Elektronik Haberleşme Teknolojisi programının temel hedefi; toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik haberleşme teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, analitik düşünebilen, gelişme ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, ulusal değerleri önemseyen teknikerler yetiştirmektir. Elektronik Haberleşme Teknolojisi programı telekomünikasyon sektöründeki gelişmeleri göz önüne alarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek için öğrencilerine sektöre yönelik eğitim – öğretim yapmaktadır. Programımız sahip olduğu uzman öğretim kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki yenilik hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve sebepleri, Türk İstiklâl Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-2 Ana dil olarak Türkçenin ses özelliklerini, kural ve yapısını, dünya dilleri içindeki yerini bilir. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözlü ve yazılı anlatım türleri, etkili ve güzel konuşma yöntemleri, Türk dili ve edebiyatında önemli eserler hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-3 En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak bilişim, elektronik ve haberleşme bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ-4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur. Haberleşme matematiği ile ilgili hesaplama, analiz ve değerlendirme yapar.
PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-8 Algoritma mantığını ve bir programlama dilinin yapısını kavrar.
PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-14 Bilgisayar destekli çizim ve devre tasarımı ile ilgili paket programları kullanarak mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirir, elektrik/elektronik devreleri tasarlar ve simüle eder.
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
PÇ-16 Elektronik haberleşme alanında bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere modern tasarım yöntemlerini uygular.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
PÇ-18 Mikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin donanım yapısı ve programlanması hakkında bilgi sahibi olur. Mikroişlemci ya da mikrodenetleyici tabanlı ileri düzey uygulamaları gerçekleştirir
PÇ-19 Telefon setini ve iletişim sistemlerini tanır, telefon kumanda ve bağlantı sistemlerinde bilgi ve beceri kazanır.
PÇ-20 Elektronik haberleşme sistemlerine ilişkin radyo dalgalarının temel özelliklerini, bunların haberleşmede kullanılışını ve modülasyon ilkelerini tanır.
PÇ-21 Geliştirilmiş teknolojilerin uygulamasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
PÇ-22 Fiber Optik Haberleşme, Uydu Haberleşme Sistemi ve GSM Haberleşme Sistemlerinde bilgi ve beceri kazanır.
PÇ-23 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-24 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
PÇ-25 Biyoelektrik sinyallerin oluşumunu kavrar. Hastalıkları teşhis etmede yararlanılan bilgi işleme tekniklerini kullanabilme becerisini kazanır.
PÇ-26 Seramik şekillendirme yöntemlerini, dekor tekniklerini bilir, üç boyutlu atölye uygulamaları yapar, alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır, sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir, alanıyla ilgili teknolojik araçları, elektrikli cihaz ve makineleri kullanır, sorunları ve çözümlerini anlar.
PÇ-27 Öğrencilerin estetik duygularının, İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak.
PÇ-28 Çömlekçi tornası ilkeleri doğrultusunda form tasarlar.
PÇ-29 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar, tasarım yaparken vektörel tabanlı program kullanır.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.

Mezunların İstihdam Profili

Ülkemizde Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı mezunlarının iş alanları ve çalışma olanakları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar "Elektronik Haberleşme Teknikeri" ünvanı ile elektronik haberleşme teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı pek çok özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedir. Program mezunlarının iş bulma olanaklarının yoğun olduğu sektörler genel olarak şöyle sıralanabilir: 1. Ülkemizde ve yurt dışında hızla büyüyen telefon ve internet sektöründe hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları, 2. Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri, 3. Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü, 4. Mobil haberleşme (GSM) şirketleri, 5. Uydu haberleşme sektörü, 6. Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör, 7. Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların radar birimleridir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında yeterli puan almaları koşulu ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektriği ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik dört yıllık lisans programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
EHT103 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 5
EHT105 ELEKTRONİK I 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
EHT101 ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
MAT101 MATEMATİK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
TDL101 TÜRK DİLİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD101 YABANCI DİL I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SCHZV1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EHT104 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
EHT110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIM I 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
EHT106 ELEKTRONİK II 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
EHT112 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
EHT102 MESLEKİ MATEMATİK 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
EHT108 SAYISAL ELEKTRONİK 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
TDL102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD102 YABANCI DİL II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SCHVZ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 5
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EHT209 ANALOG HABERLEŞME 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
EHT211 ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
EHT203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIM II 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
MYD201 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
EHT205 MİKRODENETLEYİCİLER 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
EHT201 SAYISAL TASARIM 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
EHT207 TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ 1 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 2
SCHVZ3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 9
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EHT206 FİBER OPTİK HABERLEŞMESİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
MYD202 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
EHT204 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
EHT210 R/F TEKNİĞİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
EHT208 SAYISAL HABERLEŞME 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
EHT202 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
SCHVZ4 SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 9
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
EHT111 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
EHT117 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BT107 GRAFİK TASARIM 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
EHT115 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
EHT113 GÜZEL SANATLAR 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BT103 İNTERNET PROGRAMLAMA I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
EHT109 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EHT116 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
EHT118 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
EHT114 HABERLEŞME ELEKTRONİĞİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2
EHT120 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TDL201 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA, DİKSİYON 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
EHT219 OPTİK ELEKTRONİK 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
EHT217 SESLENDİRME VE AYDINLATMA 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
EHT213 TEMİZ ENERJİ KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
EHT215 TIP ELEKTRONİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TCÇ101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EHT224 ARIZA ANALİZİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
EHT226 BİLGİSAYARDA MATEMATİK UYGULAMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
EHT214 GELİŞEN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
EHT222 İŞLETME YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ORT212 PERMAKÜLTÜR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
EHT218 RADAR VE ALGILAMA SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
EHT220 RADYO TELEVİZYON TEKNİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
SER220 SERBEST ÇAMUR TORNA ŞEKİLLENDİRME 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TDL202 TİYATRO ÇALIŞMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
EHT216 UYDU HABERLEŞME VE HÜCRESEL HABERLEŞME 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise; derslerin en az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavlarına katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başaralı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi (EDE = Endüstriye Dayalı Eğitim) tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 2 Öğretim Görevlisi ile yürütülmektedir. Programımızda dersler 35 kişi kapasiteli Bilgisayar Laboratuvarları, 33 kişi kapasiteli Elektronik Haberleşme Laboratuvarı ile 32 kişi kapasiteli projeksiyonlu sınıfta yürütülmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres : Nevşehir Üniversitesi, Avanos Meslek Yüksekokulu, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Cumhuriyet Mah. Kapadokya Cad. No:49 / 50500 AVANOS / NEVŞEHİR Web Adresi : http://avanosmyo.nevsehir.edu.tr/elektronik.html Tel : 0-384-511 56 76 Faks : 0-384-511 56 77 Program Koordinatörü : Öğr. Gör. Hilal BAŞAL Tel : 0 384 511 56 76 / 1218 e-posta : hilalbasal@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü : Öğr. Gör. Hilal BAŞAL Tel : 0 384 511 56 76 / 1218 e-posta : hilalbasal@nevsehir.edu.tr