Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / AİT102 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: AİT102 Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 2
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı FATİH ABANOZ (fatihabanoz@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk İlke ve İnkılâpları üzerinde nasıl şekillendiğini ve Atatürk’ün Türk milleti için seçmiş olduğu “Çağdaş Medeniyetleri Yakalama” hedefinin önemini kavratmak ve benimsetmek.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Cumhuriyet ve demokrasi hakkında bilgi sahibi olur. PÇ-1 Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki yenilik hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve sebepleri, Türk İstiklâl Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Atatürk İlkeleri hakkında bilgi sahibidir. PÇ-1 Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki yenilik hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve sebepleri, Türk İstiklâl Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 milli mücadele dönemi gelişmelerini bilir. PÇ-1 Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki yenilik hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve sebepleri, Türk İstiklâl Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Cumhuriyetin ilan sürecinden başlayarak, yeni Türk devletinin nasıl şekillendiği ve milli mücadele sürecinde nasıl bir dış politika izlendiği ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için gösterilen hedefler konularını içermektedir
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması) Anlatım, soru cevap, sunum
2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü Anlatım, soru cevap, sunum
3 Atatürk'ün yurt gezileri, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları Anlatım, soru cevap, sunum
4 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci Anlatım, soru cevap, sunum
5 Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmeler Anlatım, soru cevap, sunum
6 İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı Anlatım, soru cevap, sunum
7 Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Bütünleyici İlkeler, Anlatım, soru cevap, sunum
8 Ara Sınav
9 Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik Anlatım, soru cevap, sunum
10 Atatürk İlkeleri, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık Anlatım, soru cevap, sunum
11 Atatürk dönemi Türk dış Politikası (1923-1938) 1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı Anlatım, soru cevap, sunum
12 Atatürk sonrası Türk Dış Politikası (1938 - 1960) (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi Anlatım, soru cevap, sunum
13 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde Türkiye, Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve Türkiye, komşularla münasebetler) Anlatım, soru cevap, sunum
14 Türkiye'nin jeopolitik konumu, bundan kaynaklanan tehditler Anlatım, soru cevap, sunum
15 XXI. Yüzyılda Türkiye'nin çağdaşlaşmasına yönelik beklentiler Anlatım, soru cevap, sunum
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Komisyon, Okutman Yayınları, 2009.
2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1, Ergün Aybars, Ercan Kitabevi, 2000.
3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Komisyon, Siyasal Kitabevi, 1999.
4 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Alkım Yayınevi, 2004.
5 Nutuk
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 10 20
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 5 1 5
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 5 1 5
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 60