Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu; Yükseköğretim Kurulunca Kurulun 24 Mart 2000 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2005–2006 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretime, 2002 – 2003 eğitim öğretim yılında da ikinci öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. Ön lisans programlarına giriş ise ÖSS’den aldığı puan ya da sınavsız geçiş ile mümkün olmaktadır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre ya da sınavsız geçiş müracaatı ile girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine(ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK’e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe göre sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1. Lise ve dengi okul diploması 2. Fotoğraf (12 adet)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan İngilizce 1 ve İngilizce 2 dersleri için akademik yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar güz yarıyılındaki İngilizce 1 ve bahar yarıyılındaki İngilizce 2 derslerinden muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.


Program Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı; ön muhasebe elemanı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, muhasebe mesleği ve genel konular ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının temel hedefi; mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilen ve sorunları tespit edebilen, çağdaş finansman tekniklerini kullanabilen, temel muhasebe bilgisinin yanı sıra muhasebe ile iç içe olan vergi hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku v.s. bilgisi, bilgisayar becerisi, yabancı dil gibi çeşitli donanımları kazanmış olan ön lisans mezunları yetiştirmektir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, öğrencilerini muhasebenin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Programda yapılan stajlarda da staj yerlerinin ilerde iş olanağı sağlayabilecek yerler olmasına özen gösterilir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Muhasebe mesleğinin temel ilkelerinin ve mesleki etik değerlerinin bilincinde, meslekte nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahiptir.
PÇ-2 Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
PÇ-3 Ticari hayatta kullanılan defterleri ve belgeleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işler.
PÇ-4 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahiptir, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlar.
PÇ-5 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip eder ve temel hukuk bilgilerine sahiptir.
PÇ-6 Dış ticaretin önemini kavrayarak dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri tanır ve muhasebe kayıtlarını düzenler.
PÇ-7 Kamu-Özel kesimin gereksinim duyduğu nitelikli elemanlarda olması gereken düzeydeki maliye, hukuk, iktisat, finansman, muhasebe, ekonomi ve işletmenin temel özelliklerini bilir ve analiz eder
PÇ-8 Pazarlama, reklamcılık, toplam kalite, girişimcilik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon, örgütsel davranış, kişilerarası iletişim konularında gerekli bilgilere sahiptir ve bunları iş yaşamında uygular.
PÇ-9 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahiptir.
PÇ-10 Ekip çalışmasına yatkın, muhasebe ve işletme alanında bağımsız ve veya grup içinde planlı-sistemli araştırma yapar ve sunar.
PÇ-11 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarını bilir, temsil ettiği kurumun protokol görevlerini yerine getirir veya kendi işyerini kurmasına katkıda bulunacak bilgi ve beceri kazanır.
PÇ-12 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurar, bilgi ve düşüncelerini aktarır, eleştirel düşünür, alternatif çözümler üretir ve bilgileri analiz eder.
PÇ-13 Kamu finansman araçlarından vergi ile alakalı temel-pratik bilgilere sahiptir, maliye teorisi, kamu mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analizler yapar.
PÇ-14 Kamu yönetimi alanındaki temel bilgileri, güncel sorunları algılar, yorumlar yapar, yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrar ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişkiler kurar.
PÇ-15 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-16 Meslek yaşantısında kullanabileceği temel düzey yabancı dil bilgisine sahiptir.
PÇ-17 Türkiye ve Dünya tarihinin yanısıra kültür ve coğrafya hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur.
PÇ-18 İşletmeciliğin temel kavramları, işletmenin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, işletme işlevleri, firmalar arası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptir ve bu konularda yönetsel kararları alır ve uygular.
PÇ-19 Muhasebenin işletmeler açısından önemi, kapsamı, temel muhasebe kavramları, işletmelerin mali ve finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilmelerini sağlar.
PÇ-20 İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrar. Borçlar hukuku, kıymetli evrak hukuku, ticari işletme hukuku, vergi hukuku, medeni hukuk, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında temel bilgilere sahip olur.
PÇ-21 Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında beceri kazanma, sayısal verilerden faydalanarak geliştirilecek olan istatistiksel ve ekonometrik çözümlemeler ile daha etkin kararlar alabilme, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-22 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az. Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır.
PÇ-23 Muhasebenin işletmeler açısından önemi, kapsamı, temel muhasebe kavramları, işletmelerin mali ve finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilmelerini sağlar.
PÇ-24 Bilimsel araştırma yapmak ve tez yazmak için araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
PÇ-25 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanır.
PÇ-26 Eğitim ve öğretimde sürekliliği hedefleyen "yaşam boyu öğrenme" bilincini artırarak, bilim, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izler.
PÇ-27 İşletme ve muhasebe alanlarında kullanılan yönetim bilgi sistemleri ve bilişim uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini edinir.
PÇ-28 Bilimsel araştırma yapmak ve tez yazmak için araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
PÇ-29 Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama noktalarında, Pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularını anlar ve kavrar.
PÇ-30 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanır.
PÇ-31 Organizasyonlardaki insan ve insan davranışı ile algı, tutum ve kişilik gibi konuların yanı sıra son yıllarda örgütsel davranış alanında ortaya çıkan yeni kavram teknik ve uygulamalara ilişkin ileri düzeyde akademik bilgi ve birikime sahip olur.
PÇ-32 İşletme finansmanı konusunda temel bilgileri kavrama, kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, finansal sistemleri anlama, finansal planlama ve işletmelere ait mali tabloları yorumlama konularında bilgi sahibi olur.
PÇ-33 Öğrencilerin gerçek hayata ilişkin karar verme problemlerini, doğrusal programlama tekniklerini kullanarak modelleyebilme, simpleks ve ulaştırma problemlerini kullanarak çözebilme ve elde edilen sonuçları teknik ve ekonomik açıdan yorumlayabilme becerilerini kazanmalarını sağlar.
PÇ-34 Temel denetim ilke ve teknikleri ile denetimlerin raporlanması konuları hakkında bilgi sahibi olarak; etik, yasal çevre, denetim standartları ve hile konularında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olur.
PÇ-35 Maliyet muhasebesinin temel ilke ve tekniklerini kavrar ve tek düzen hesap planındaki maliyet hesapları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-36 Sermaye piyasaları ile yeni finansal teknikler konusunda bilgi sahibi olarak piyasalardaki gelişmeleri anlar, takip eder ve yorumlar.
PÇ-37 Şirketler Muhasebesi ile ilgili temel kavramları bilir.
PÇ-38 Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk dilinin temel özellikleri hakkında bilgiye sahip olur.
PÇ-39 ktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-40 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-41 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser.
PÇ-42 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-43 Alanıyla ilgili kaynak araştırması yaparak veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
PÇ-44 Temel finansal tabloları düzenler.
PÇ-45 Temel finansal tabloları analiz eder.
PÇ-46 Ekrana ve klavyeye bakmadan on parmak yazma tekniğiyle konuşma hızında (en az 350 karakter/1dakika) yazabilir.
PÇ-47 İş yazıları, resmi ve özel yazışmaların yapılması konusunda gerekli becere sahip olur.
PÇ-48 Ekrana ve klavyeye bakmadan on parmak yazma tekniğiyle konuşma hızında (en az 350 karakter/1dakika) yazabilir.

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, KPSS’den (Ön Lisans Mezunları Sınavı) gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler. Mezunlarımız genelde mali müşavir veya yeminli mali müşavir bürolarında, özel sektörde (fabrikalar, şirketler vb.) muhasebe bölümlerinde, bazı bankaların operasyon birimlerinde çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavına girip alanlarıyla ilgili lisans programlarını kazandıklarında, bu programlarda öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
MHY115 GENEL İŞLETME 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
MHY111 GENEL MUHASEBE I 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
MHY105 İSTATİSTİK 1 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 2
MHY107 MESLEKİ MATEMATİK 1 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 2
MHY113 TEMEL HUKUK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TDL101 TÜRK DİLİ-I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD101 YABANCI DİL I 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
SCHVZ1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
MHY116 EKONOMİ (PAZARLAMA) 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
MHY112 GENEL MUHASEBE II 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
MHY110 OFİS PROGRAMLARI II 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
********** STAJ 0 Saat 4 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
MHY114 TİCARET HUKUKU 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
MHY108 TİCARİ MATEMATİK 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TDL102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD102 YABANCI DİL II 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
SCHVZ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 3
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MH213 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 1 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
MH215N FİNANSAL YÖNETİM 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
BSY109 KLAVYE TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
MH205N MALİYET MUHASEBESİ 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
MH201 PAKET PROGRAMLAR I 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
MH207N ŞİRKETLER MUHASEBESİ 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
MH203N VERGİ HUKUKU 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SCHVZ3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MHY204 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
MH208N İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
MH216N MALİ TABLOLAR VE ANALİZ 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
MHY202 PAKET PROGRAMLARI II 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
SCHVZ4 SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 18
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
MHY121 MESLEK ETİĞİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MHY118 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (HİZMET) 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MHY211 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
MHY215 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME (BÜRO B.) 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MHY216 BANKA MUHASEBESİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TIY212 ÇEVRE KORUMA 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
MHY222 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
MHY218 İLETİŞİM 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
MHY212 MUHASEBE DENETİMİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
MH204N TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Meslek Yüksek Okulumuzda eğitim-öğretim faaliyetleri 1 yardımcı doçent, 19 öğretim görevlisi ve 12 okutman ile yürütülmektedir. Programımızda dersler 40–100 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmektedir. Okulumuzda 4 bilgisayar laboratuarı etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, programımız öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi 50300 Nevşehir Web Adresi: http://www.myo.nevsehir.edu.tr e-posta: myo@nevsehir.edu.tr Telefon: 0 384 228 11 40 Faks: 0 384 215 2671 Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ulaş ÜNLÜ Tel: 0 384 228 11 40 - 1826 e-posta: ulasunlu@gmail.com Öğr. Gör. Oğuz SAYGIN (İkinci Öğretim Program Danışmanı) Okt. Ayhan Kuloğlu (Normal Öğretim Program Danışmanı)