Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yükseköğretim Kurulunca Kurulun 24 Mart 2000 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı 2001-2002 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretime, 2005 – 2006 eğitim öğretim yılında da ikinci öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. Ön lisans programlarına giriş ise ÖSS’den aldığı puan ya da sınavsız geçiş ile mümkün olmaktadır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre ya da sınavsız geçiş müracaatı ile girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine(ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK’e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe göre sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1. Lise ve dengi okul diploması 2. Fotoğraf (12 adet)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan İngilizce 1 ve İngilizce 2 dersleri için akademik yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar güz yarıyılındaki İngilizce 1 ve bahar yarıyılındaki İngilizce 2 derslerinden muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Pazarlama alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.


Program Profili

İş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Pazarlama programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olan rektörlük üzerinden yürütür. Bu programın temel amacı, işletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanlarının yetiştirilmesidir. Programda, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, marka, hedef pazar analizi, stratejilerin belirlenmesi, pazarlama araştırmaları, reklam, internette pazarlama, uluslararası pazarlama gibi konularda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim verilmektedir. Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; bir mala ya da hizmete ihtiyaç duyan müşteri ya da tüketicileri belirleme, istenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verebilme, pazarlama meslek elemanı olarak hukuki sorumlulukların bilinmesi, yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme, alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve dili kullanabilme, mevcut ve potansiyel müşterileri ziyaret etme ve müşteri ilişkilerini geliştirme, işletmeyi en iyi şekilde temsil etme gibi pazarlama alanının temel yeterliliklerine sahip olacaktır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; Pazarlama alanındaki kavramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur.
PÇ-2 Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlayabilir, sentezleyebilir, analiz edebilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
PÇ-3 Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri geliştirir.
PÇ-4 Görevi ile ilgili raporlar hazırlar ve üstlerine sunar.
PÇ-5 Kendini mesleki anlamda sürekli geliştirir, kendi kendine öğrenme için sorumluluk alır ve bunu gösterir.
PÇ-6 Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilir.
PÇ-7 Pazarlama ile ilgili ulusal ve uluslar arası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
PÇ-8 İletişim gücü yüksektir ve ekip çalışmasına uyum sağlar.
PÇ-9 Astları ve üstleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-10 İş yoğunluğu, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-11 İşletme, iktisat, muhasebe, hukuk ve yönetim alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-12 Birlikte çalıştığı arkadaşlarına yardım eder ve astlarını sürekli eğiterek gelişmelerini sağlar.
PÇ-13 Üstlerine karşı saygılıdır ve onlardan aldığı görevleri eksiksiz yerine getirerek, kriz anlarında kendi çözümünü kendisi üretir.
PÇ-14 Okulda edindiği teorik ve pratik bilgileri sektörde rahatlıkla uygular.
PÇ-15 Edindiği teorik ve pratik deneyimle sektörde karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm üretir.
PÇ-16 Olağandışı durumlarda kendi görevi dışında kalan görevleri de yerine getirerek çalışma arkadaşlarına yardım eder.
PÇ-17 Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanabilir.
PÇ-18 İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
PÇ-19 Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve uygun davranışları geliştirebilir.
PÇ-20 Atatürk ilkeleri ve inkılapları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyetin temel değerlerini benimser.

Mezunların İstihdam Profili

Mezunlarımız kamu ve özel sektörde pazarlamayla ilgili tüm işletmelerde çalışabilmektedir. Süpermarketlerin yaygınlaşması sonucu bu kuruluşlarda; mağaza pazarlama sorumlusu, ürün grup sorumlusu, müşteri ilişkileri sorumlusu, raf ve mağaza düzenlemesi v.s alanlarında, hizmet sektöründe; sigortacılık, bankacılık ve çeşitli finansal hizmetlerin pazarlanması ve bölgenin özelliğine uygun olarak turizm pazarlamasında iş olanaklarına sahiptir. Ayrıca, işletmelerde kişisel satış elemanı olarak, reklamcılık ve tanıtım firmalarında, pazarlama araştırma kuruluşlarında, işletmelerin pazarlama departmanlarında görev alabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS’ den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında da memur olarak atanabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavı girip alanlarıyla ilgili lisans programlarını kazandıklarında, bu programlarda öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT101 A.İ.İ.T. - 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
PAY103 EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
PAY101 GENEL İŞLETME 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
YBD101 İNGİLİZCE – 1 4 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
PAY107 MATEMATİK 4 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
PAY105 PAZARLAMA İLKELERİ 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
PAY109 TEMEL HUKUK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TDL101 TÜRK DİLİ – 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SCHVZ1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 3
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT102 A.İ.İ.T. - II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
PAY120 GENEL MUHASEBE 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
PAY114 MESLEK ETİĞİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
PAY118 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
PAY102 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
PAY116 PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ 4 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
PAY112 PERAKENDE YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
STAJ STAJ 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
TDL102 TURK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD102 YABANCI DİL II 4 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
PAY201 GLOBAL PAZARLAMA 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
PAY235 İHRACAT TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
PAY203 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
PAY225 SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SCHVZ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 18
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
PAY206 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
PAY208 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
PAY210 HALKLA İLİŞKİLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
PAY230 MARKA YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
PAY204 PAZARLAMA MEVZUATI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
PAY240 SATIŞ YÖNETİMİ 5 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
PAY202 TÜKETİCİ DAVRANIŞI 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
SCHVZ3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 9
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
PAY207 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 201 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER- I 0 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 3
PAY221 ÇEVRE KORUMA 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
PAY219 ELEKTRONİK PAZARLAMA 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
PAY217 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
PAY209 MESLEKİ YABANCI DİL 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
PAY215 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
PAY211 TİCARET HUKUKU 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
PAY205 TURİZM PAZARLAMASI 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 202 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER- II 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
PAY234 LOJİSTİK 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
PAY224 SATIŞ SAHA PLANLAMASI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
PAY226 TV REKLAMCILIĞI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Mezuniyet Şartları Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Meslek yüksek okulunda eğitim-öğretim faaliyetleri 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 25 öğretim elemanı ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda ve 3 bilgisayar laboratuarında yürütülmektedir. Okulumuz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ve kütüphaneden de faydalanabilmektedir. Ayrıca çeşitli etkinliklerin yapılabildiği konferans salonu bulunmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi 50300 Nevşehir Web Adresi: http://www.myo.nevsehir.edu.tr e-posta: myo@nevsehir.edu.tr Telefon: 0 384 228 11 40 Faks: 0 384 215 2671 Bölüm Danışmanı Yrd.Doç.Dr.Neşe ACAR Tel: 0384 228 11 40/ 1823 e-posta: neseacar@nevsehir.edu.tr Program AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Neşe ACAR Tel: 0384 228 11 40 /1823 e-posta: neseacar@nevsehir.edu.tr