Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / MİMARİ RESTORASYON

Kuruluş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu 03 Mart 2009 tarih ve 6 sayılı senato kararı ile kurulmuştur. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere MİMARİ RESTORASYON alanında önlisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının; alt yapı, alt yapı (inşaat), dekoratif resim, dekoratif sanatlar, iç mekan düzenleme, iç mekân tasarımı, inşaat, inşaat-üst yapı, inşaat teknolojisi, konservasyon, restorasyon, sanat ve tasarım, üst yapı, üst yapı-inşaat, yapı, yapı (kâgir-ahşap), yapı ressamlığı ve yapıcılık bölümlerinden mezun olanlar, Mimari Restorasyon ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının; sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara istediklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-5” puanı almaları gerekir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mimari Restorasyon alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

Mimari Restorasyon, restorasyon konularında gerek büro ve yönetim açısından, gerekse şantiye, laboratuar ve restorasyon atölyelerinde gereksinim duyulan; “mimari restorasyona yönelik” gerekli koruma ve onarım çalışmalarını yapabilecek, koruma bilincinde olan, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi, çağdaş gelişmeleri takip edebilen, girişimci, pratik ve teorik becerilere donatılmış teknik elemanlar yetiştirilmesini amaçlamaktadır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki yenilik hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve sebepleri, Türk İstiklâl Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-2 Ana dil olarak Türkçenin ses özelliklerini, kural ve yapısını, dünya dilleri içindeki yerini bilir. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözlü ve yazılı anlatım türleri, etkili ve güzel konuşma yöntemleri, Türk dili ve edebiyatında önemli eserler hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ-4 Ofis ortamında kullanılan yazılımları üst seviyede kullanır.
PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur.
PÇ-6 İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-7 Arkeolojiyi, Arkeolojinin bilim dalı olarak ortaya çıkışını açıklar. Arkeolojik buluntuları, buluntuları sınıflamayı, buluntular için kullanılan tarihleme kriterlerini tanımlar. Arkeolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlar. Antik dönem tarihi hakkında temel bilgilere sahip olur. Antik dönemde kurulan devletleri ve bu devletlerin kültürlerini tanır.
PÇ-8 Anadolu'daki antik bölgeleri ve antik kentleri öğrenir. Antik yerleşimleri kuran uygarlıklar hakkında bilgi edinir. Antik kentlerde yapılan restorasyonlar hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9 Antik Dönem de üretilmiş çeşitli sanat eserleri hakkında bilgi sahibi olur. Kuramsal bilgileri yorumlama becerisi edinir. Farklı alanlarda üretilmiş sanat eserlerini yorumlama gücü kazanır.
PÇ-10 Eski Anadolu Mimarlığı’nın tarihsel gelişimine ait çevresel koşulları ve iktisadi alt yapısını açıklayabilecektir. Yapı Tipleri ve bunların bölgelerdeki gelişimine ait farklılıkları değerlendirilir ve karşılaştırır. Anadolu’nun tarih öncesi kültürlerine ait kültürlere ait malzemelerin tipolojik sınıflandırmalarını yapar.
PÇ-11 Müze ve müzecilik kavramını ve işlevlerini tanımlar. Müzelerin tarihsel gelişimini açıklar. Müzelerde her türlü envanter çalışmalarını hazırlayabilir. Müzelik ve arkeolojik eserleri tanımlar. Müze teşhir ve tanzimini denetler. Müzede Koruma Teknikleri ve Restorasyon hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-12 Arkaik ve Klasik Dönem Mimarisi hakkında temel kavram ve terimleri tanımlar. Neolitik Dönem’den başlayarak Girit ve Yunanistan’daki en erken yapılar hakkında bilgi edinir. Arkaik ve Klasik Dönem kent planları ve tapınak mimarisi hakkında temel bilgiler edinir.
PÇ-13 Korumanın amaçları, tarihsel gelişimi, korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel İlkeler, koruma anlayışının evrimi, koruma ve restorasyonun uygulama terminolojisi ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-14 Arkeolojinin araştırma yöntemleri, kazı yöntem ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. Arkeolojinin uygulamasında mevzuat malzemenin sunum incelemelerinde müzecilik ve eserlerin dokümantasyonu kapsamında çizim ve kataloglama bilgi ve becerilerini edinir.
PÇ-15 Hellenistik Mimari sanatının temel bilgilerine sahip olur. Hellenistik Mimari alanında kuramsal bilgileri kullanabilme becerisini edinir. Hellenistik Mimari hakkındaki bilgileri aktarabilme becerisine sahip olur. Hellenistik Mimari yapıları üzerindeki önceki dönem etkilerini yorumlar. Hellenistik Mimari yapılarında kullanılan inşa tekniklerini tanımlar.
PÇ-16 Mimari bezemenin, tarihsel gelişimini ve geleneksel mimaride bezeme anlayışlarını tanır. Takma-ekleme bezeme unsurları, mimari unsurların oranlarıyla oluşturulan bezemeye ilişkin örnekler hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-17 Yunan - Roma mitolojisinin günümüze kadar nasıl aktarıla geldiğini tanımlar. Başka sanat dallarında mitolojinin nasıl işlendiğini tanımlar. Söylencenin günlük yaşamdaki işlevini, geçmişten gelen öykülerin aktarımının hangi yollarla yapıldığını ve Eskiçağdan günümüze kadar gelen mitolojik metinlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tanımlar.
PÇ-18 İkonoloji ve İkonografi tanımlar. Çeşitli zamanlarda yapılan sanat eserleri hakkında ikonografik çözümleme yapma becerisine sahip olur.
PÇ-19 Roma Dönemi Mimarisinin temel düzeydeki bilgilerine sahip olur. Roma Mimarlığı tarihini ve etkilerini irdeler. Roma kamu yapılarının tekniksel ve plan düzenini inceler. Roma Mimarisinde görülen farklı yapı tekniklerini ve gelişimini yorumlar. Roma Dönemi Mimarisinde spesifik anıtların yeri, mimarı ve yapı sahibini tarihi arka planı ile ilişki kurarak irdeler.
PÇ-20 Mozaik sanatının doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, mozaiklerin bozulma nedenleri ve korunması hakkında gerekli bilgileri öğrenir.
PÇ-21 Paranın keşfinden önceki ticaret yöntemlerini, paranın nasıl keşfedildiğini öğrenir. Roma döneminin sonuna kadar Akdeniz ticareti, ekonomisi ve para sirkülâsyonunu öğrenir. Belli başlı, önemli darphaneleri ve sikke tiplerini tanımlar. Sikkelerin bozulma nedenlerini ve korunma yöntemlerini bilir.
PÇ-22 Bizans Sanatının temel konuları olan mimari, süsleme, el sanatı ve heykeltıraşlık ürünleri hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-23 Anadolu öncesi Türk-İslam mimarisi hakkında bilgi sahibi olur. Asya Türk-İslam Devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devri Mimarileri, yapı malzemeleri, yapı sistemleri, yapı tipleri ve dönem üslupları hakkında gerekli bilgiye sahip olur. Anadolu öncesi Türk-İslam Mimarisinin Anadolu Türk Mimarisine yansımaları hakkında gerekli bilgiyi edinir.
PÇ-24 Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisi, yapı malzemeleri, yapı sistemleri, yapı tipleri ve dönem üslupları hakkında gerekli bilgiye sahip olur. Anadolu Selçuklu Dönemi Mimarisinin Beylikler Dönemi Mimarisine, Beylikler Dönemi Mimarisinin Osmanlı Dönemi Mimarisine katkısı hakkında gerekli bilgileri edinir.
PÇ-25 Osmanlı Dönemi Mimarisi, yapı malzemeleri, yapı sistemleri, yapı tipleri ve dönem üslupları hakkında bilgi sahibi olur. Erken Dönem Osmanlı Mimarisi, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi, Mimar Sinan Dönemi, Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi, Lale Devri Dönemi Mimarisi, Barok ve Rokoko Dönemi Mimarisi, Türk Ampir Dönemi Mimarisi ve Cumhuriyet Dönemi Mimarisi hakkında gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-26 Tarihi eserlerin envanterini çıkarmada ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemlerini bilir ve uygular. Belli başlı fotoğraf makinesi tiplerini ve kullanımları ile ilgili gereken bilgi ve beceriyi edinir ve bir belgeleme yöntemi olarak fotoğrafın önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-27 Osmanlıca alfabesini bilir ve yapılar hakkında birince dereceden kaynak oluşturan yapı kitabelerini okuyabilme alışkanlığı kazanır. Kitabeler üzerindeki Hicri ve Rumi tarihleri Miladi tarihe çevirir. Kitabelerde kullanılan yazı tipleri, malzeme, teknik ve süsleme konusunda bilgi sahibi olur. Kitabeleri kayıt altına alma, saklama ve koruma yöntemlerini bilir.
PÇ-28 Rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir. Restorasyon uygulamalarının geçmişi ve dünyada uygulanan güncel restorasyon teknikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-29 Resim, kağıt ve deri kökenli tarihi eserlerin tanımı ve tarihçesi, yapım malzemeleri, yapım teknikleri, bozulma nedenleri, restorasyon ve konservasyon uygulamaları, koruma ilkeleri ve yöntemleri, müzelerde koruma ve sergileme koşulları hakkında gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-30 Tarihi yapılarda kullanılmış olan yapı malzemeleri, yapı teknikleri, bozulma sebepleri ve koruma teknikleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
PÇ-31 Geleneksel el sanatları kavramı, dönemleri, teknikleri, malzemeleri ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Mimariye bağlı olan ve mimariye bağlı olmayan geleneksel el sanatlarımızın ayrımını yapar. Mimariye bağlı geleneksel el sanatları ile ilgili olarak gerekli tüm bilgi ve beceriyi kazanır. Geleneksel el sanatlarımızın belli başlı örnekleri hakkında uygulama becerisine sahip olur.
PÇ-32 Kâgir yapılarda bozulma nedenleri ve alınması gereken koruma yöntemleri konusunda temel bilgilere sahip olur.
PÇ-33 Ahşabın bozulma nedenleri ve alınması gereken koruma yöntemleri konusunda temel bilgilere sahip olur.
PÇ-34 Geleneksel Türk Ev Mimarisi hakkında; Türk evinin kökeni, bölgesel özellikleri, plan tipleri, yapı sistemleri, yapı malzemeleri, cephe özellikleri ve süslemeleri hakkında bilgi sahibi olur. Geleneksel Türk Evlerinin korunma gerekliliği, restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi konusunda gerekli bilgiyi edinir.
PÇ-35 Konservasyon ve restorasyon konusunda genel bilgilere sahip olur. Korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin tanımları, koruma konusunda ulusal ve uluslararası idari yapılaşma ve işleyişi bilir. Korumanın uygulanması konusundaki genel bilgileri, temel ilkeleri, taşınabilir eserlerin konservasyon ve restorasyonunda uygulanacak ilke ve yöntemleri edinir. Konservasyon aşamalarını, eserlerin bozulma nedenlerini, eserleri etkileyen faktörleri ve hasarların gözlem, ölçüm ve denetimi için alınacak önlemleri bilir.
PÇ-36 Bizans, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerine ait geleneksel yapı türlerinin tanıtılması, mekan örgütleme ilkeleri, plan özellikleri, kütle özellikleri, cephe özellikleri, tiplendirilmeler, dini yapılar, sosyal amaçlı yapılar, eğitim yapıları, ticaret yapıları, askeri yapılar, su yapıları, saraylar, köşkler, kasırlar hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-37 Yapıların mimari olarak gruplandırılması; Önemli dini mimari yapılarının (Kilise, Cami, Mescit, Manastır, Türbe, Kümbet vb.) plan ve mimari elemanları hakkında terminolojik olarak bilgi sahibi olurlar.
PÇ-38 Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının tasarım ve yapısal yönden analizlerinin yapılmasını sağlayan rölövelerinin çıkarılması. Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının mevcut durumunun saptanması: çevre ilişkileri, geçirdiği evreler ve değişiklikler, tahribatlar ve restorasyonuna temel oluşturacak tüm bilgilerin elde edilerek belgelenmesi için uygulanan yöntemler, ölçme teknikleri, fotoğraf, video, fotogrametri, kopya alma, röportaj, gözleme dayalı analizler yoluyla belgeleme ve analitik rölöve çıkartılması yöntemleri, küçük boyutta kagir bir yapının rölövesinin oluşturulmasını öğrenir.
PÇ-39 Bilgisayarda proje çiziminde kullanılan komutlar ve bu komutların kullanılmasıyla ilgili uygulamalar, ölçülendirmeler, çıktı ayarları ve plan üzerine uygulama çalışmaları yapabilir.
PÇ-40 Bir mimari projenin oluşturulması ve bu mimari projenin tüm paftalarının bilgisayarla çiziminin yapılması, rölöve ve restorasyon projeleri ile detay çizimlerinde kullanılan bilgisayar teknikleri, mimari restorasyon bilgisine sahip olur.
PÇ-41 Kamu İhale Yasası ile taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme, muhafaza ve nakil işleriyle bu maksatla hazırlanacak projelerin yapılması hakkındaki yönetmeliğin incelenmesi; şantiyeler, yapılarda kontrollük hizmetleri, birim fiyat tarif ve analizleri, kazı ve taşımalar ve hesap işleri hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-42 Bir mimari eserin belgelenmesinde kullanılacak olan ve mimari eserler de kullanılmış olan mimari elemanların detay çizimlerinin ölçüsel analizinin yapılması ile rölöve ve restorasyon projeleri ile detay çizimlerinde kullanılan bir çok yapı elemanı hakkında ölçüsel değerde anlatım bilgisine sahip olur.
PÇ-43 Öğrencilerin estetik duygularının, İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak.
PÇ-44 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
PÇ-45 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-46 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-47 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile sürekli değişen bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri takip eder ve bunları çalışmalarına uygular.
PÇ-48 Bilgisayar parçalarını ayrıntılı olarak bilir.
PÇ-49 Teknik çizim aletlerini, çizim tekniğine uygun olarak uygulamalarda etkin kullanır, temel geometrik çizimler, izdüşüm görünüş ve perspektif çizimlerini ölçülerine uygun çizer.
PÇ-50 Tarihi eserlerin özgün durumlarının tespit edilmesi için yapılacak işlemleri bilir. Disiplinler arası işbirliği ve başvurulan kaynaklardan elde edilen bilgilerin derlenmesi neticesinde eserin restitüsyon verilerine ulaşabilir. Sonradan değişikliğe uğramış anıtların kısmen yıkılmış ya da yok olmuş ögeleri ile farklı dönemlerdeki eklerinin ve değişimlerin tespitini yapar. Tarihi anıtın ilk tasarımı ve belirli dönemlerde geçirdiği değişimleri restitüsyon dönemleri dahilinde çizebilir ve rapor ile anlatabilir.
PÇ-51 Araştırma yapma yeterliklerini kazanır.

Mezunların İstihdam Profili

Ülkemizde Mimari Restorasyon Programı mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar “Restorasyon Teknikeri” ünvanı ile restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma Uygulama Denetim Büroları – KUDEB,…) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan (DGS) geçerli not almaları koşulu ile Çini, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk Sanatları, Tezhip, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MRS101 ANADOLU ÖNCESİ TÜRK-İSLAM MİMARİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
MRS103 ESKİ ANADOLU MİMARİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
MRS105 GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
MRS115 TEKNİK ÇİZİM 1 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
TDL101 TÜRK DİLİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD101 YABANCI DİL I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SCHVZ1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 9
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MRS102 ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
MRS108 ARKAİK VE KLASİK DÖNEM MİMARİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
MRS124 BİLGİSAYARDA ÇİZİM 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
MRS106 GENEL ARKEOLOJİ I 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
MRS104 GENEL RESTORASYON TEKNİKLERİ VE İLKELERİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
MRS STJ STAJ 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
TDL102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD102 YABANCI DİL II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SCHVZ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 8
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MRS203 GELENEKSEL EL SANATLARI VE UYGULAMALARI I 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
MRS207 GENEL ARKEOLOJİ II 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
MRS209 HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 4
MRS205 KAGİR YAPILARDA BOZULMA NEDENLERİ VE KORUMA 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
MRS211 MİMARİ BEZEME 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
MRS201 OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
MRS225 RESTİTÜSYON 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
MRS215 RÖLÖVE 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
SCHVZ3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MRS206 AHŞABIN BOZULMA NEDENLERI VE KORUNMASI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
MRS204 GELENEKSEL EL SANATLARI VE UYGULAMALARI II 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
MRS208 GENEL ARKEOLOJİ III 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
MRS212 MOZAİK SANATI 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
MRS202 OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
MRS216 RESTORASYON METRAJ VE KEŞİF 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
MRS214 RESTORASYON PROJESİ 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
MRS210 ROMA MİMARİSİ 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
SCHVZ4 SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 7
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MRS111 ANTİK DÖNEM SANATI 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BKE101 BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
MRS107 FOTOĞRAFLA BELGELEME 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
MRS113 MÜZECİLİK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
MRS109 OSMANLICA OKUMA DERSİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
MRS122 GELENEKSEL YAPI ELEMANLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
MRS118 KAZI TEKNİKLERİ VE ARKEOLOJİK BELGELEME 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
MRS116 KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
MRS120 MİMARİ YAPI DETAYLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
MRS112 RESİM, KAĞIT, DERİ KORUMA 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2
MRS114 YAPI MALZEMESİ VE YAPI TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
MRS219 BİZANS SANATI 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TDL201 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA, DİKSİYON 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 2
MRS223 İKONOGRAFİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
MRS217 KONSERVASYON I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
MRS221 MİTOLOJİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
MDS 217 SERAMİK DEKOR YÖNTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
EHT213 TEMİZ ENERJİ KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TCÇ 101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MRS222 ANTİK KENTLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BKE101 BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
MRS220 GELENEKSEL TÜRK EV MİMARİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 4
MRS226 GÜZEL SANATLAR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
MRS218 KONSERVASYON II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 4
MRS224 NÜMİZMATİK 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ORT212 PERMAKÜLTÜR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
SER-220 SERBEST ÇAMUR TORNA ŞEKİLLENDİRME 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TDL202 TİYATRO ÇALIŞMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında dersler kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlarda değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bir dersten (FD) veya (FF) notlarından birini alan öğrenciler o dersi başaramamış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimini tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 3 Öğretim Görevlisi ile yürütülmektedir. Programımızda dersler; Bilgisayar Laboratuvarı ve projeksiyonlu sınıflarda yürütülmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Avanos Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı, Cumhuriyet Mah. Kapadokya Cad. No:49 / 50500 AVANOS / NEVŞEHİR Web Adresi: : http://avanosmyo.nevsehir.edu.tr/mimarirestorasyon.html Tel : 0-384-511 56 76 Faks : 0-384-511 56 77 Program Koordinatörü : Öğr. Gör. Barış Emre SÖNMEZ Tel : 0-384-511 56 76 / 2463 E-posta : besonmez@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü : Öğr. Gör. Barış Emre SÖNMEZ Tel : 0-384-511 56 76 / 2463 E-posta: besonmez@nevsehir.edu.tr